Đố vui 001: Tên tỉnh nào ở Việt Nam?

Dựa vào gợi ý bạn có đoán ra được tỉnh nào được nhắc đến không?

Tên tỉnh thành?

Tên Tỉnh thành nào?
Click to Flip
Gia Lai

Click vào ảnh để xem đáp án!

Post Comment